Our Advantage

As an established and well-capitalised global leader, State Street can offer the guidance you need to achieve your business objectives — in any market environment.

Home

State Street in Poland

State Street to wiod?cy na ?wiecie dostawca us?ug finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. State Street jest globaln? organizacj?, z pe?nym oddaniem s?u??c? potrzebom rynków i klientów. Od momentu wej?cia na europejski rynek w 1970 roku, firma mocno zaznaczy?a swoj? obecno?? i dzisiaj zatrudnia ponad 10,000* pracowników w regionie Europy, ?rodkowego Wschodu i Afryki. Nasza wysoko ceniona kadra sprawia, ?e State Street mo?e zaoferowa? klientom pe?en zakres us?ug finansowych, w tym: obs?ug? i zarz?dzanie aktywami, kompleksowe us?ugi analityczne oraz obs?ug? transakcji.

State Street w Polsce

Od pocz?tku dzia?alno?ci w Krakowie, tj. od 2007 roku, firma odnotowa?a gwa?towny rozwój i obecnie zatrudnia ju? ponad 3,000 specjalistów.* Nasi utalentowani pracownicy ?wiadcz? szereg kompleksowych us?ug z zakresu obs?ugi inwestycji finansowych, w tym kompletn? ksi?gowo?? funduszy inwestycyjnych, obs?ug? instrumentów pochodnych, wycen? papierów warto?ciowych, sporz?dzanie sprawozdań finansowych oraz administracj? funduszami hedgingowymi (wysokiego ryzyka).

Nasi eksperci w Krakowie dostarczaj? naszym klientom narz?dzi i wsparcia niezb?dnych dla osi?gni?cia przez ich inwestycje jak najlepszych wyników. W roku 2009 otworzyli?my nasze biuro w dzielnicy Kazimierz a w wyniku dalszego rozwoju w roku 2012 – w kompleksie Bonarka 4 Business. Ten krok jednoznacznie podkre?li? nasz silny zwi?zek z Polsk? jak i plany na dalszy rozwój w tej lokalizacji.

W 2016 roku otworzyli?my nowe biuro w Polsce, w Gdańsku, które wspiera naszych europejskich klientów. Pocz?tkowo zatrudnienie w biurze w Gdańsku wynios?o 350 specjalistów a wraz z rozwojem firmy b?dzie si? zwi?ksza?. State Street niezmiennie stawia na ci?g?e doskonalenie oraz rozwój dzia?alno?ci w Polsce i poszukuje utalentowanych pracowników, którzy zech? skorzysta? z rosn?cych mo?liwo?ci rozwoju jakie stwarza coraz szerszy zakres us?ug dostarczanych z biura w Krakowie i nowego w Gdańsku.

啪啪啪研究所