Elastyczny pakiet ?wiadczeń socjalnych

Pozyskanie oraz zatrzymanie w firmie wysoko wykwalifikowanych pracowników oddanych swej pracy ma niezwykle istotny wp?yw na nasz sukces i mo?liwo?? dostarczania najwy?szej jako?ci us?ug naszym klientom, których liczba ci?gle wzrasta.

Oferujemy wszechstronny, bardzo konkurencyjny, elastyczny pakiet ?wiadczeń, w sk?ad którego wchodz?:

  • Prywatna opieka medyczna
  • Nieodp?atne zaj?cia j?zykowe w grupach z j?zyka angielskiego, niemieckiego, w?oskiego i francuskiego
  • Szkolenia techniczne i warsztaty umiej?tno?ci mi?kkich oraz programy dofinansowania dokszta?cenia (np. studia podyplomowe)
  • Ubezpieczenie na ?ycie
  • Karty sportowe typu Multisport i bilety do kina
  • Wydarzenia sportowe, kulturalne i towarzyskie
  • Komitety pracownicze
  • Kultura wolontariatu

Jako pracownik firmy, która niezwykle docenia zaanga?owanie i wyj?tkowe wyniki w pracy, b?dziesz móg? oczekiwa? nagrody za swe wybitne osi?gni?cia indywidualne czy grupowe. Co jest równie wa?ne, przekonasz si?, ?e dok?adamy wszelkich starań, by stworzy? takie ?rodowisko pracy, w którym nasi pracownicy czuj? si? zaanga?owani, docenieni, a tak?e otrzymuj? wsparcie niezb?dne do wykorzystania pe?ni ich potencja?u.

Poprzez globalne komitety pracownicze oraz programy mentoringu, b?dziesz móg? skorzysta? z wielu sposobno?ci rozwoju osobistego i zawodowego, co w rezultacie przyczyni si? do zwi?kszenia Twego potencja?u. Bardzo cenimy ró?norodno?? naszej kadry pracowniczej i dok?adamy wszelkich starań, by niezwyk?e talenty naszych pracowników zosta?y dostrze?one i prawid?owo wykorzystane. W tym celu, oferujemy szkolenia lokalne w formie warsztatów, praktyk obserwacyjnych (tzw. ‘job shadowing’) oraz szkoleń online, tzw. e-learning.

 

啪啪啪研究所