Nasi Pracownicy

Kierownik zespo?u ksi?gowych ds. funduszy inwestycyjnych

Adrian Banach

“Kursy z zakresu umiej?tno?ci mi?kkich w po??czeniu ze sta?em zagranicznym jak równie? mo?liwo?ci? wspó?pracy z wieloma osobami w ramach ró?nych projektów wspomog?y mój rozwój i umo?liwi?y zdobycie do?wiadczenia niezb?dnego w roli kierownika zespo?u.”

By?em jednym z pierwszych pracowników firmy State Street w Polsce w 2007 roku i mia?em mo?liwo?? by? ?wiadkiem jej nieprawdopodobnego rozwoju oraz przemiany ze ?rodowiska zbudowanego na bazie talentów importowanych z innych lokalizacji State Street do dzisiejszego, w którym wi?kszo?? zespo?u kierowniczego stanowi? pracownicy rekrutowani lokalnie.

Po odbyciu zagranicznych sta?ów szkoleniowych w Monachium i Frankfurcie, które by?y dla mnie ciekawym do?wiadczeniem, odpowiada?em za transfer zadań do Krakowa. Ponadto, State Street promuje kultur? otwartej obustronnej komunikacji, gdzie pracownicy maj? mo?liwo?? uczestniczy? i wprowadza? zmiany w organizacji. Pracujemy w ?rodowisku, w którym sytuacja mo?e ulec zmianie z dnia na dzień i w takich warunkach niezwykle cenne okazuj? si? poczucie przynale?no?ci do zespo?u oraz duch wspó?pracy. Mimo tego, ?e pracuj? tutaj ju? ponad 5 lat, zawsze znajduj? nowe cele i zadania, które nieustannie mnie motywuj? i wspomagaj? ci?g?y rozwój oraz zaanga?owanie. W ci?gu ostatnich 12 miesi?cy ponad 60 pracowników skorzysta?o z mo?liwo?ci transferów wewn?trznych i podj??o prace w nowych zespo?ach.

 

Starszy menad?er ds. funduszy inwestycyjnych

Katarzyna Tomaszek

“Nieustanny rozwój – nie tylko w odniesieniu do pracowników, ale tak?e nowych funkcji, obs?ugi nowych lokalizacji i stopnia z?o?ono?ci prowadzonych operacji – daje pewno??, ?e State Street w Polsce oferuje wielu mo?liwo?ci rozwoju zawodowego.”

Prac? w State Street podj??am w roku 2006 w Irlandii jako pocz?tkuj?cy ksi?gowy ds. funduszy inwestycyjnych, a mój wybór w du?ej mierze determinowa?y bardzo dobre opinie znajomych dotycz?ce atmosfery pracy, zakresu zadań oraz szerokich mo?liwo?ci mobilno?ci.

Po tym jak State Street otworzy?o swe biura w Krakowie w 2007 zg?osi?am si? i otrzyma?am mo?liwo?? przeniesienia z Irlandii do Polski, najpierw na sta?, a nast?pnie na sta?e staj?c si? pracownikiem zatrudnionym lokalnie. Praca w wielu lokalizacjach okaza?a si? ogromnie pomocna i nada?a tempa mojej karierze. Szybki rozwój firmy i potrzeba stworzenia lokalnego zespo?u menad?erskiego umo?liwi?y mój szybki awans i da?y okazj? na kolejne anga?e wewn?trz State Street w Polsce. Wszystko to sprawi?o, ?e zyska?am wiedz? oraz ogromne do?wiadczenie.

Mog? zatem powiedzie?, ?e je?eli jeste? osoba otwart?, ch?tn? rozwija? si? i uczy? jak równie? cenisz dwustronn? komunikacj?, State Street jest odpowiednim miejscem dla Ciebie.

 

Specjalista ds. wyceny

Paulina Bojdo

“Moja firma jest silnie zaanga?owana w sta?y rozwój pracowników – ka?dy mo?e tutaj odnie?? sukces je?li tylko jest gotowy podj?? wysi?ek oraz stawia na rozwój swej kariery.”

Jestem stosunkowo nowym pracownikiem – do??czy?am do State Street w grudniu 2012 roku. Wcze?niej pracowa?am w domu maklerskim, jednak postanowi?am podj?? prac? w State Street, gdy? chcia?am uczestniczy? w pe?nym cyklu procesu a nie tylko w jego cz??ci obejmuj?cej transakcje kupna/sprzeda?y. Jak dot?d, nie mog? narzeka? na ró?norodno?? i stopień trudno?ci moich codziennych obowi?zków.

State Street Poland stawia na ludzi m?odych oferuj?c im du?e mo?liwo?ci rozwoju oraz awansu i pod tym wzgl?dem - z ca?? pewno?ci? mog? powiedzie? - firma nie ma sobie równych.

 

Specjalista ds. instrumentów pochodnych

Agnieszka Sroka

“Bezpo?rednie zaanga?owanie w skomplikowane operacje i us?ugi wraz z nieocenionym wsparciem menad?era i zespo?u czyni State Street organizacj?, z któr? naprawd? mo?na wi?za? sw? karier? na przysz?o??.”

We wrze?niu 2012 roku do??czy?am do zespo?u Derywatów, który ?wiadczy us?ugi z zakresu ksi?gowwo?ci transakcji terminowych future & option dla klientów instytucjonalnych. Moje wykszta?cenie zwi?zane jest z ekonomi?, dlatego od samego pocz?tku by?am anga?owana w wiele ambitnych zadań, co wymaga?o szybkiej adaptacji w dynamicznym ?rodowisku State Street. Jednocze?nie, mog?am uczestniczy? w wielu szkoleniach online i warsztatach dla rozwoju moich umiej?tno?ci I pog??bienia wiedzy finansowej, zw?aszcza w temacie derywatów. Zawsze mog? liczy? na wsparcie mojego menad?era jak i zespo?u. Co wi?cej, po pracy mog? rozwija? swoje zainteresowania poprzez aktywny udzia? w ró?nych inicjatywach i eventach, np. wyj?cia do teatru, turnieje sportowe czy akcje charytatywne.

 

Starszy ksi?gowy ds. sprawozdawczo?ci finansowej

Agnieszka ?wi?tek

“Moja praca jest ró?norodna i nieustannie stawia przede mn? nowe wyzwania.”

Swoj? przygod? ze State Street rozpocz??am w marcu 2012 roku w zespole ksi?gowych ds. sprawozdawczo?ci finansowej. Wybra?am firm? State Street Poland, gdy? s?ynie z tego, ?e daje swym pracownikom szerokie mo?liwo?ci doskonalenia i rozwoju, a tak?e zdobycia bezcennego do?wiadczenia w mi?dzynarodowym ?rodowisku. Fakt, i? firma ci?gle si? rozrasta i zmienia sprawia, ?e stawia ona wiele wyzwań, z którymi sama mia?am mo?liwo?? si? wielokrotnie zmierzy?; bardzo pomocne okaza?y si? wówczas moje umiej?tno?ci rozwi?zywania problemów nabyte w okresie studiów na wydziale fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto, jako starszy ksi?gowy nadzoruj? grup? m?odszych cz?onków naszego zespo?u.

Wszystko to czyni moj? prac? interesuj?c? i motywuj?c?, jak równie? otwiera perspektywy rozwoju kariery zawodowej w tej korporacji w przysz?o?ci.

 

Analityk finansowy

Izabela Oleszek

“Je?li szukasz ambitnej pracy w pozytywnej atmosferze mi?dzynarodowego ?rodowiska, State Street jest odpowiednim wyborem.”

Swoj? przygod? ze State Street rozpocz??am w roku 2011 jako analityk finansowy i od tego momentu rozwijam si? razem z firm?. Zaraz po tym jak do??czy?am do zespo?u Planowania i Analizy Finansowej departamentu FSSC, wyjecha?am do Niemiec. Podczas dwutygodniowego pobytu w Monachium mia?am wyj?tkow? okazj? wspó?pracowa? z lud?mi z ca?ego ?wiata opracowuj?c bud?et dla klienta w ramach jednego z moich pierwszych projektów.

Moje wykszta?cenie jest zwi?zanie z rachunkowo?ci? finansow? (zanim do??czy?am do State Street pracowa?am w mi?dzynarodowej firmie energetycznej), ale bardzo chcia?am rozwija? si? w dziedzinie rachunkowo?ci zarz?dczej, gdy? otwiera wi?ksze mo?liwo?ci niekonwencjonalnego my?lenia. Z tego powodu wybra?am dzia? Planowania i Analizy Finansowej w State Street i rozpocz??am studia CIMA, przy wsparciu (równie? finansowym) pracodawcy, gdy? wiedza ta mo?e by? wykorzystana w mojej pracy. Ceni? sobie tak?e pozytywn? atmosfer? w pracy, w tym elastyczny system pracy realizowany na przyk?ad poprzez mo?liwo?? pracy zdalnej z domu.

Bardzo lubi? to, co robi? i jestem ?wiadoma znaczenia mojej roli dla naszych klientów.

 

Ksi?gowy ds. funduszy inwestycyjnych

Jan Delegos

“To ?wietne ?rodowisko, w którym uda?o mi si? stworzy? siatk? kontaktów i znajomych jak rownie? zaanga?owa? si? w inicjatywy, które znajduj? swe bezpo?rednie prze?o?enie w organizacji przy jednoczesnym zachowaniu elastyczno?ci. Wszystko to sprawia, ze udaje mi si? z powodzeniem ??czy? zadania wynikaj?ce z bycia jednocze?nie studentem jak i niepe?noetatowym pracownikiem.”

Do??czy?em do State Street w roku 2011jako sta?ysta po uprzednim uczestnictwie w dniu otwartym i prezentacji na uczelni. Bardzo chcia?em nauczy? si? wi?cej i, mimo i? kontynuowalem studia, otrzyma?em propozycj? pracy w niepe?nym wymiarze godzin na warunkach elastycznego czasu pracy. Pracuj? w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych; jest to dzia? stanowi?cy g?ówn? dzia?alno?? State Street w Polsce i wielu innych lokalizacji State Street na ?wiecie. Praca ta polega na kalkulacji wartosci funduszy inwestycyjnych w ?rodowisku opartym na pracy z terminami, co wymaga skupienia uwagi na szczegó?y, gdy? wyniki pracy przekazywane s? bezpo?rednio do klienta, mediów i na gie?dy.

Firma bardzo ceni inicjatyw? w?asn? pracownika, zawrówno w formie informacji zwrotnej jak i pomys?ów dotycz?cych usprawnień i to jest ?wietne – sam anga?uj? si? w projekty, które nieustannie udoskonalaj? efekty naszej codziennej pracy

 

啪啪啪研究所